Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228193
Dzisiaj
Ogółem
65
228193

Nauczyciele z Orawy doskonalą się

W zmodernizowanym modelu systemu doskonalenia nauczycieli odchodzi się od organizowania pojedynczych, jednorazowych form doskonalenia. Działania prowadzone na rzecz nauczycieli w Powiecie Nowotarskim są elementem zaplanowanego i spójnego dwuletniego projektu wdrożeniowego pn.: „Pilotaż sukcesem zmian”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) – Pani Patrycja Bocheńska od pierwszej wrześniowej wizyty w orawskich szkołach wspólnie z dyrektorem i nauczycielami planowała zadania, diagnozowała potrzeby, organizowała wspomaganie, a po zakończonym cyklu szkoleń pomoże nauczycielom wykorzystać nową wiedzę i umiejętności w praktyce szkolnej.

W Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół w Zubrzycy Dolnej nauczyciele po przeprowadzonej diagnozie potrzeb szkoły wybrali spośród 24 ofert wypracowanych przez ORE obszar doskonalenia - „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (oferta nr 12). Aktualnie uczestniczą w cyklu szkoleń dla nauczycieli prowadzonych przez eksperta zewnętrznego - Panią Urszulę Kisiel-Dorohinicką oraz Krystynę Kaliszewską. Tematyka prowadzonych warsztatów i innym form spotkań grupowych dotyczy m. in. dokumentów prawnych określających podstawę wydawania opinii i orzeczeń przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, analizy opinii i orzeczeń, metod i form pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz współpracy z rodzicami.

W Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce wybrano obszar -  „Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej” (oferta nr 6). Ekspert zewnętrzny - Pani Urszula Kisiel-Dorohinicka, prowadzi warsztaty z nauczycielami w zakresie tematyki: analizy zmian w prawie oświatowym dotyczących kształcenia zawodowego, doboru i kształtowania oferty edukacyjnej, wdrażania innowacyjnych metod nauczania w kształceniu zawodowym, monitorowania realizacji podstawy programowej.

W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej realizowane są warsztaty dla nauczycieli w ramach wybranej oferty „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” (oferta nr 8). Warsztaty, konsultacje grupowe oraz inne formy spotkań grupowych prowadzi ekspert zewnętrzny - Pani Ismena Ładecka. Nauczyciele doskonalą się w zakresie następujących tematów: komunikacja interpersonalna, dialog z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, promowanie pozytywnych postaw uczniowskich.

W Gimnazjum w Zespole Szkół w Zubrzycy Dolnej wybrano obszar do rozwoju: „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” (oferta nr 8). Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez eksperta zewnętrznego - Panią Urszulę Kisiel-Dorohinicką oraz Panią Krystynę Kaliszewską, doskonaląc się w tematyce określonej w Rocznym Planie Wspomagania (RPW): komunikacja interpersonalna, jak prowadzić dialog z uczniem i rodzicem ucznia sprawiającego trudności wychowawcze oraz działania modyfikujące negatywne zachowania uczniów.

W Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Orawce realizowano doskonalenie w zakresie wybranej oferty „Rodzice są partnerami szkoły” (oferta nr 16). Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach oraz innych formach spotkań grupowych prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych - Panią Annę Pasek oraz Panią Renatę Flis. Tematyka szkoleń obejmowała m. in. następujące zagadnienia: komunikacja interpersonalna, różnorodne formy integracji i komunikacji szkoły z rodzicami, zasady efektywnej pracy Rady Rodziców i form jej współpracy z rodzicami.

W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Orawce nauczyciele doskonalili się w ramach wybranej we wrześniu oferty „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (oferta nr 3). Ekspertem zewnętrznym był Pan Łukasz Hajduk, który w  codziennej pracy związany jest z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki UJ. Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia: metody aktywizujące i ich wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych, motywowanie uczniów do nauki, techniki uczenia się i zapamiętywania.

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce doskonalą się w zakresie oferty „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (oferta nr 3), która została wybrana na spotkaniu Rady Pedagogicznej we wrześniu. Warsztaty dla nauczycieli oraz inne formy spotkań i konsultacji grupowych przeprowadzi Pan Jerzy Noskowiak - ekspert zewnętrzny w tej dziedzinie. Zagadnienia, jakie były poruszane na spotkaniach są następujące: metody aktywizujące oraz ich wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych, motywacja uczniów do nauki, techniki uczenia się i zapamiętywania. Nauczyciele mają przed sobą jeszcze jedno spotkanie z ekspertem zewnętrznym.

Oferta: „Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła” (oferta nr 7) została wybrana przez nauczycieli Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rolniczej w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. W ramach wybranej oferty nauczyciele doskonalili się w następujących tematach: komunikacja interpersonalna, prowadzenie dialogu z uczniem i rodzicem, działania zmierzające do poprawy frekwencji, współpraca z rodzicami, rola wychowawcy. Warsztaty i inne formy spotkań i konsultacji grupowych poprowadził ekspert zewnętrzny - Pani Krystyna Kaliszewska.

Nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej uczestniczyli w warsztatach, konsultacjach i innych formach spotkań grupowych prowadzonych przez eksperta zewnętrznego - Panią Małgorzatę Cużytek. W ramach szkoleń realizowana była wybrana przez nich oferta „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” (oferta nr 1). Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia: diagnoza i rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia, indywidualizacja procesu edukacji, motywowanie uczniów do nauki, indywidualne strategie uczenia się, udzielanie informacji zwrotnej rodzicom i uczniom na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości.

We wrześniu 2013r. nauczyciele gimnazjum  im. Ks. Inf. Ferdynanda Machaya  w Zespole Szkół  w Jabłonce wspólnie wybrali obszar do rozwoju na rok szkolny 2013/14. Na podstawie wybranej oferty „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” (oferta nr 8) oraz wspólnych dyskusji opracowali wraz z SORE Roczny Plan Wspomagania (RPW). Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, innych formach spotkań i konsultacji grupowych z ekspertem zewnętrznym – Panem Grzegorzem Zelkiem, doświadczonym psychologiem i pedagogiem. Na spotkaniach omawiane były następujące zagadnienia: komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów w szkole, nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów i działania modyfikujące zachowanie uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Jabłonce nauczyciele doskonalili się w ramach wybranej we wrześniu oferty „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” (oferta nr 1). Na szkoleniach prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych - Panią Ewę Jaglarz i Panią Małgorzatę Cużytek poruszano następujące tematy: strategie współpracy nauczyciela i ucznia wspierające rozwój dziecka, diagnoza mocnych i słabych stron ucznia, techniki uczenia się, dopasowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia, udzielanie informacji zwrotnej uczniom i rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości.

 

Wspólnie z dyrektorami i nauczycielami czekamy na spotkania indywidualne, by omówić problemy, wymienić refleksje dotyczące zrealizowanych form doskonalenia podczas zaplanowanych konsultacji indywidualnych”

 

Patrycja Bocheńska

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)

 


 

 

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl