Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228407
Dzisiaj
Ogółem
76
228407

Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu - aktywny partner PORE

Od 2013 r. w powiecie nowotarskim wdrażany jest pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli, który od 1 stycznia 2016r. stanie się rzeczywistością, której zadania obligatoryjnie (zgodnie z Rozporządzeniami) winny realizować biblioteki pedagogiczne, poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. W działaniach pilotażowych uczestniczy ponad 90 szkół i przedszkoli z terenu powiatu nowotarskiego – ze wszystkich Gmin i Miast, które leżą na jego terenie.

 

Z dniem podpisania listu intencyjnego (02.09.2013r.) podpisano list intencyjny między Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Nowym Targu (PORE) – realizatorem projektu pilotażowego a Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu Filia w Nowym Targu. Głównym celem wynikającym z nawiązanej współpracy jest korzystanie z fachowej pomocy i merytorycznej rady instytucji wspierających szkoły i przedszkola (w ramach powiatowego projektu wdrożeniowego pn. „Pilotaż sukcesem zmian”  realizowanego w powiecie nowotarskim od 01.08.2013r. do 31.07.2015r.). Priorytety jakie charakteryzują wzajemną współpracę to m.in.: wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli; dążenie do osiągnięcia wspólnych celów wynikających z założeń nowego zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli poprzez - wymianę doświadczeń podczas spotkań indywidualnych z osobami zaangażowanymi w działania projektowe, konsultacje, rozmowy, wyrażanie opinii, korzystanie z tzw. „dobrych praktyk”, wykorzystanie udostępnionych zbiorów bibliotecznych, doradztwa pomiędzy jednostkami itp.

Poprzez podjęcie współpracy z PORE nowotarska biblioteka pedagogiczna mogła już wdrażać pilotażowo nowe zadania biblioteki pedagogicznej - jakie określa Rozporządzenie MEN. Zostały one poszerzone o nowe formy pracy polegające na organizacji sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz procesowym wspomaganiu pracy szkół, które - cytując zapisy prawa - oznacza:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji

Prawie dwuletnia aktywna współpraca oraz podejmowane wspólnie działania biblioteki z PORE pokazują, że aktywność biblioteki pedagogicznej wpisuje się w proces kompleksowego wspomagania pracy szkół i  przedszkoli. Dotyczy to głównie udostępniania zbiorów oraz bibliografii ułatwiających nauczycielom odszukiwanie interesujących materiałów metodycznych, w obszarach pracy szkoły uznanych za priorytetowe i objęte procesem doskonalenia w ramach projektowych działań wdrożeniowych. Ponadto biblioteka pedagogiczna prowadzi szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych oraz umiejętności z zakresu posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną. Tematyka szkoleń wynika ze zdiagnozowanych potrzeb szkół i przedszkoli, udostępnia również swoją infrastrukturę, m. in. zasoby lokalowe, czy narzędzia do kształcenia na odległość.

Podkreślić należy, że nie do przecenienia są korzyści płynące z bieżącej współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,  które gwarantują kompleksowość wsparcia szkoły
i przedszkola.

Z pewnością nowe zadania, które w ramach kompleksowego wspomagania szkół od 1 stycznia 2016 roku nałożone zostają m.in. na biblioteki pedagogiczne należy dostosować do posiadanych przez nowotarską bibliotekę zasobów – kompetencji pracowników, infrastruktury, w tym przede wszystkim informatycznej, a także możliwości organizacyjnych.

Biblioteka pedagogiczna przygotowując się do nowej roli musi zadbać również o podnoszenie kompetencji jej pracowników w zakresie pracy z dorosłymi, pracy zespołowej, organizacji procesu wspomagania - w tym diagnozy potrzeb, zarządzania zmianą, informacją i czasem.

Biblioteka powinna też zadbać o digitalizację i udostępnianie posiadanych zbiorów, wypracować metody oparte na nowych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także zacieśnić współpracę z instytucjami działającymi na rzecz szkoły w środowisku lokalnym.

Aby mógł funkcjonować w pełni kompleksowy system wspomagania nie wystarczy tylko przygotowanie i zaangażowanie pracowników biblioteki. Bowiem w działania winien aktywnie włączyć się przede wszystkim dyrektor i nauczyciele, którzy tworzą środowisko szkolne i stwarzają warunki do uczenia się. Wówczas dopiero szkoła ma szansę na rozwój, by w konsekwencji stać się organizacją uczącą się.

 

                                                                                                                     Jadwiga Jurkowska
                                                                                                Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl