Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

236331
Dzisiaj
Ogółem
29
236331

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych

Rozporządzenie MEN z dn. 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199) porządkuje zadania wykonywane dotychczas przez poradnie.

Nowe przepisy wyodrębniają cztery obszary aktywności tych placówek.

Pierwszy to diagnozowanie dzieci i młodzieży – poradnia wydaje opinie i orzeczenia, wspomaga nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami.

Drugi obszar to udzielanie dzieciom, młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pracownicy poradni prowadzą terapie, grupy wsparcia, warsztaty, udzielają porad, mediują, interweniują w sytuacjach kryzysowych.

Trzeci obszar to wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły – pracownicy podpowiadają nauczycielom, jak rozwiązać problemy wychowawcze, rozpoznać potrzeby uczniów i rozwijać talenty, współpracują ze szkołą przy udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmują działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia psychicznego. Do zadań poradni należy też właściwa organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Formy realizacji tego zadania zostały w nowym rozporządzeniu opisane bardziej precyzyjnie. Poradnia wspólnie ze szkołą określa niezbędne warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, także z wykorzystaniem TIK, odpowiednio do potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego. Poradnie już teraz prowadzą specjalistyczną diagnozę dziecka, określają jego potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz wskazują warunki ich realizacji, formy terapii i rewalidacji, potencjalne możliwości, mocne strony dziecka. Chodzi o odpowiednie zaprojektowanie środowiska edukacyjnego oraz wsparcie merytoryczne dyrektora i nauczycieli pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym, tak by proces uczenia był jak najbardziej efektywny. Co istotne, nie tylko dyrektor szkoły, lecz także rodzice ucznia niepełnosprawnego lub sam pełnoletni uczeń mogą zwrócić się do poradni z wnioskiem o podjęcie takiej współpracy między szkołą i poradnią.

Czwarty obszar aktywności poradni to wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek. Przepisy precyzyjnie określają, na czym ma polegać to wsparcie. Należy je rozumieć jako zaplanowane działanie realizowane bezpośrednio w szkole lub placówce, mające na celu poprawę jakości jej pracy. Zakres wspomagania szkoły określono szeroko. Zgodnie z § 10 ust. 1 cyt. rozp. obowiązkiem poradni jest zaplanowanie i prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, zmian wprowadzanych w systemie oświaty, wymagań stawianych szkołom, realizacji podstaw programowych, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, wyników i wniosków nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, a także – co bardzo ważne – innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Nowy system zakłada, że wspomaganie to proces ciągły, obejmujący kilka etapów: diagnozę potrzeb, zaplanowanie działań naprawczych, wdrożenie  zmian, ocenę efektów, opracowanie wniosków do dalszej pracy (por. § 10 ust. 2 cyt. rozp.). Poradnia ma towarzyszyć szkole na wszystkich etapach podnoszenia jakości pracy, nauczania i wychowania. To koniec podejścia incydentalnego, opartego na doraźnych, jednokrotnych działaniach czy krótkich formach szkoleniowych, które nie prowadziły do rozwoju szkoły jako całości.

 

 

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl