Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

236334
Dzisiaj
Ogółem
32
236334

Rola bibliotek pedagogicznych

Rozporządzenie z dn. 28.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369) precyzyjniej opisuje zadania bibliotek pedagogicznych w zakresie wspierania pracy szkoły oraz lepiej odpowiada na aktualne wyzwania edukacyjne, takie jak choćby coraz szersze wykorzystywanie narzędzi informatycznych w nauczaniu/uczeniu się.

Zgodnie z § 1 ust. 2 cyt. rozp. do zadań wykonywanych przez biblioteki pedagogiczne należy gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i bibliotek szkolnych, prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej oraz inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

Z punktu widzenia wsparcia pracy szkoły najważniejsze są dwa pierwsze obszary aktywności bibliotek. Zdaniem resortu w czasach szybkich zmian w edukacji, kiedy efektywność nauczania w dużej mierze zależy od umiejętności dostosowania się do nowych wymagań, biblioteki pedagogiczne powinny być dla szkół sui generis przewodnikiem. Potencjał tkwiący w sieci bibliotek, ich wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra mogą być wykorzystane w podnoszeniu jakości pracy szkół i nauczycieli. Jednym z podstawowych zadań bibliotek powinno być udzielanie szkołom i placówkom niezbędnych informacji na temat zmian wprowadzanych w systemie oświaty, w tym zmian prawnych, oraz pomoc w ich wdrażaniu. Dlatego wśród zadań bibliotek wymienia się gromadzenie
i udostępnianie materiałów dotyczących kierunków polityki oświatowej państwa, literatury przedmiotu dotyczącej udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także literatury niezbędnej w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nowe regulacje opisują, na czym polega organizowanie i prowadzenie wspomagania przez biblioteki publiczne (§ 1 ust. 2 pkt 2 cyt. rozp.). Szczególny nacisk położono na wsparcie szkół w wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji. Biblioteki mają w większym niż dotąd stopniu wspomagać nauczycieli w nabywaniu i rozwijaniu  kompetencji cyfrowych. Chodzi o umiejętność praktycznego wykorzystania innowacyjnych metod nauczania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, a także o aktywne korzystanie z platform edukacyjnych czy e-learningowych  kursów samokształceniowych. Ponadto zadaniem biblioteki pedagogicznej będzie wspomaganie szkół w zakresie zarządzania biblioteką szkolną.

Zakres wspomagania szkół został określony podobnie jak w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych. Punktami odniesienia są tu kierunki polityki oświatowej państwa, wyniki i wnioski nadzoru pedagogicznego, wymagania stawiane szkołom, wyniki egzaminów zewnętrznych, podstawy programowe i wreszcie – inne potrzeby zgłaszane przez samych dyrektorów i nauczycieli. Także
w przypadku bibliotek pedagogicznych wspomaganie ma charakter ciągłego procesu, obejmującego rozpoznanie potrzeb, ustalenie sposobów działania, zaplanowanie form wspomagania i ich realizację oraz wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków. W trakcie konsultacji MEN przypomniał, że biblioteki pedagogiczne mają dostęp do wyników i wniosków nadzoru pedagogicznego. Zgodnie bowiem z § 17 pkt 1 rozp. MEN z dn. 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324) organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli. Na podstawie informacji udostępnionych przez kuratorium oświaty pracownicy biblioteki mogą przeprowadzić diagnozę potrzeb szkoły i opracować plan działań naprawczych.

 

 

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl