Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

236328
Dzisiaj
Ogółem
26
236328

Rola placówek doskonalenia nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r., poz. 1196) wprowadza liczne zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.), obejmujące m.in.:

  • ujednolicenie zakresu zadań obowiązkowych dla publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę oraz uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu tych zadań,   
  • określenie zadań obowiązkowych realizowanych wyłącznie przez placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez samorząd województwa,
  • określenie nowych obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej,
  • rozszerzenie katalogu sposobów realizacji zadań przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli (m.in. o upowszechnianie przykładów dobrej praktyki).

Nowe przepisy oddziaływać będą na placówki doskonalenia nauczycieli zakładane i prowadzone przez organy administracji rządowej (m.in. ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zakładanie placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa (w Polsce funkcjonuje obecnie 38 takich placówek). Ponadto publiczne placówki doskonalenia nauczycieli mogą zakładać i prowadzić gminy oraz powiaty (obecnie w Polsce działa 68 powiatowych i gminnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 października br., z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zmiana modelu wspomagania szkół wymagała nowego opisania miejsca i roli placówek doskonalenia nauczycieli w całym systemie. Po pierwsze, placówki te postrzegane są jako jeden z elementów całego systemu wspomagania, na który składają się różne instytucje, w tym także poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne. Szkoła powinna korzystać z potencjału wszystkich instytucji podejmujących działania wspierające w zakresie edukacji. Po drugie, system wspomagania szkół powinien zapewnić jak najszerszy dostęp do usług realizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Temu celowi ma służyć ujednolicenie i uporządkowanie zakresu zadań obowiązkowych wykonywanych przez samorządowe placówki doskonalenia – prowadzone obowiązkowo przez samorząd województwa i fakultatywnie przez samorząd powiatu i gminy. Zakres tych zadań wyznaczają kierunki polityki oświatowej państwa, zmiany wprowadzane w systemie oświaty, wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Placówki mają też obowiązek wspierać szkoły i nauczycieli w realizacji podstaw programowych, w tym w opracowywaniu programów nauczania, w diagnozowaniu potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, w przygotowywaniu do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów oraz w zaspokajaniu potrzeb zdiagnozowanych w ramach tej analizy. Obowiązkowym zadaniem publicznych placówek doskonalenia jest także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą. Tak jak dotąd, placówki mogą realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.

Dodatkowe zadania spoczywają na wojewódzkich placówkach doskonalenia – instytucje te organizują i prowadzą, stosownie do potrzeb, doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych oraz dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym. To ostatnie zadanie wykonują we współpracy z organizacjami skupiającymi mniejszości i społeczności posługujące się językiem regionalnym. Wojewódzkie placówki prowadzą wojewódzki system informacji pedagogicznej, gromadzą i udostępniają informacje dotyczące dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W katalogu sposobów realizacji zadań przez wojewódzkie, powiatowe i gminne placówki pojawiły się nowe formy (§ 16 cyt. rozp.). Dostosowaniu oferty szkoleniowej do rzeczywistych potrzeb szkół ma służyć zadanie opisane w ust. 1 pkt. 1 tej regulacji. Jest w nim mowa o organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół i placówek, które polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki – podejmowane działania mogą wynikać zarówno z kierunków polityki oświatowej, zmian w systemie oświaty czy wymagań stawianych w ramach ewaluacji zewnętrznej, jak i – co niezwykle istotne – z potrzeb zgłaszanych przez samą szkołę.

 

 

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl